Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://gbp-strzelcemale.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych
Strzelce Małe 33
97-515 Masłowice

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-30.

Strona internetowa https://gbp-strzelcemale.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak możliwości poruszania się po serwisie przy pomocy klawiatury
– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
– niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
– część plików nie jest dostępna cyfrowo

 

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu dostępne w lewej górnej części witryny.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiatury obsługiwanych przez przeglądarki internetowe.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Małgorzata Dendek,  adres poczty elektronicznej: kontakt@gbp-strzelcemale.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787 46 26
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe:
Gminna Biblioteka Publiczna w Strzelcach Małych ,
Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice;
kontakt@gbp-strzelcemale.pl
tel: 44 787 46 26

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Do budynku biblioteki prowadzą dwa bezpośrednie wejścia, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych.

Pomieszczenia biblioteczne umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich

Obiekt nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 W uzasadnionych przypadkach do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Obok budynku znajduje się parking; brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe

Strzelce Małe 33 97-515 Masłowice
kontakt@gbp-strzelcemale.pl
44 787 46 26
Skip to content